Kup książkę

Muzyka wobec rewolucji druku

Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku

ISBN: 978-83-231-2720-8
Liczba stron: 334
Rok wydania: 2012
Wydania: 1

Paweł Gancarczyk

muzykolog, adiunkt w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, gdzie kieruje zespołem Katalogu Źródeł Muzycznych w Polsce oraz pracuje w redakcji kwartalnika "Muzyka". Wykłada w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w historii muzyki średniowiecza i wczesnej nowożytności, skupiając się na badaniach kultury muzycznej Europy Środkowej oraz problematyce źródłoznawczej i kodykologicznej. Współorganizator kilku międyznarodowych konferencji oraz sesji panelowych na kongresach w Tours, Pradze, Leeds i Barcelonie. Opublikował książkę Musica scripto. Kodeksy menzuralne II połowy XV wieku na wschodzie Europy Łacińskiej (2001), a także szereg artykułów w takich periodykach, jak: "Muzyka", "Polski Rocznik Muzykologiczny", "Early Music" (Oksford), "Arti musices" (Zagrzeb). Przewodniczący Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich.

Książka jest próbą całościowego spojrzenia na znaczenie wynalazku druku dla kultury muzycznej XVI wieku. Po zarysowaniu historii wczesnego drukarstwa muzycznego, jego podstaw technologicznych, finansowych i społecznych autor charakteryzuje kształtujący się wówczas rynek wydawnictw nutowych. Wskazuje na zależność zawartości i zewnętrznej postaci druków od warunków ekonomicznych, omawia przejawy rywalizacji między oficynami oraz przedstawia krąg protektorów edycji muzycznych. Typografia przyczyniła się do wzrostu alfabetyzacji muzycznej, umożliwiła unifikację europejskiego repertuaru, pogłębiając zarazem różnice między poszczególnymi gatunkami i stylami muzycznymi. Zapewniła długie trwanie niektórych typów twórczości, co nie wykluczało promowania w pierwszym rzędzie dzieł najnowszych i reagowania na bieżące wydarzenia religijne czy polityczne. Nowe medium wpłynęło nie tylko na obieg i funkcjonowanie repertuaru, ale także na świadomość twórców: ich poczucie autorstwa i indywidualności. Autor stawia tezę, że dzięki rewolucji druku poszerzył się społeczny i estetyczny horyzont kultury muzycznej, powstały nowe typy twórczości oraz zwiększył się krąg odbiorców zapisywanej muzyki. Proponuje powiązanie tych zjawisk z narodzinami nowożytności muzycznej, odnajdując niekiedy kontynuację zmian zapoczątkowanych w XVI wieku w kulturze współczesnej.

2012 r. - nagroda za Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej przyznana podczas XVIII Wrocławskich Targów Książki Naukowej