Konkurs Monografie FNP

Wydanie prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

W ramach programu MONOGRAFIE Fundacja na rzecz Nauki Polskiej finansuje wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Pracę na konkurs może zgłosić autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim.

Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie. Nadsyłane na konkurs prace winny charakteryzować się:

  • wysokim poziomem naukowym,
  • odkrywczością założeń i wagą wyników,
  • oryginalnością ujęcia,
  • integralnością tematyki i formy,
  • interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Rolę jury konkursu pełni Rada Wydawnicza powoływana na czteroletnie kadencje przez Zarząd Fundacji spośród osób cieszących się autorytetem w środowisku naukowym.

W skład Rady obecnej kadencji wchodzą profesorowie:

  • Tomasz Kizwalter (przewodniczący)
  • Szymon Wróbel (wiceprzewodniczący)
  • Andrzej Borowski
  • Michał Buchowski
  • Antoni Ziemba

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium.

Monografie należy składać w Fundacji, wraz z wypełnionym i podpisanym wnioskiem, w dowolnym terminie.

Prosimy o przysłanie dwóch egzemplarzy maszynopisu pracy, wydrukowanych w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12 p., odstęp 1,5), zbindowanych lub oprawionych oraz wersji elektronicznej pracy (jeżeli plik przekracza 30 MB i nie można go wgrać do bazy przy składaniu wniosku, prosimy o dołączenie do maszynopisu wersji elektronicznej na CD). Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych.

Autorzy i autorki, których książki zostały wydane w serii Monografie FNP, mogą uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na język obcy. Z dofinansowania w ramach konkursu TRANSLACJE korzystać mogą tylko osoby, których książki zostały przyjęte do publikacji w serii Monografie FNP po 1 stycznia 2012 r. Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Fundacji w oparciu o opinię Rady Wydawniczej.

Autorzy i autorki, których prace zostały wydane w serii MONOGRAFIE, mogą także ubiegać się o dofinansowanie tłumaczenia materiałów promocyjnych do wyskości jednego arkusza.

Szczegółowe informacje u koordynatorki programu, dr Karoliny Marcinkowskiej
e-mail: marcinkowska@fnp.org.pl
tel.: 22 311 84 31 (poniedziałki, wtorki, środy)

Więcej o programie Monografie na stronie: www.fnp.org.pl/oferta/monografie