Kup książkę

Nowa postać świata

Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej

ISBN: 83-912844-6-8
Liczba stron: 519
Rok wydania: 2000
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego) - nakład wyczerpany

Lech Leciejewicz

(zm. 23 marca 2011) – archeolog i mediewista, profesor nauk humanistycznych. Był profesorem w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN oraz Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmował się dziejami kultury średniowiecznej Polski i Europy, prowadził badania wykopaliskowe w Polsce, Włoszech, Francji, Hiszpanii, konsultował w Szwecji. Opublikował wiele książek i rozpraw z zakresu tej problematyki m. in. Normanowie, Wrocław, 1979, Słowianie Zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy, Wrocław 1989

Autor przedstawia proces narodzin średniowiecznej cywilizacji europejskiej w ujęciu antropologiczno - kulturowym, z uwzględnieniem całej historycznej złożoności tego zjawiska. Zwraca uwagę na przemiany w sposobie widzenia świata przez miejscowe społeczeństwa, przejawiające się zarówno na poziomie materialnych warunków bytu codziennego, norm współżycia społecznego, jak też wartości duchowych: religijnych, moralnych, intelektualnych, estetycznych. Ujmuje zatem w wielu aspektach proces kształtowania się wzorów życia, które legły u podstaw wspólnoty kulturowej mieszkańców Europy.
Książka obejmuje historyczny okres od V do XI wieku n.e., począwszy od najdawniejszych korzeni cywilizacji europejskiej, załamania się świata antycznego i etnogeografii europejskiego barbaricum w początku średniowiecza. Autor zajmuje się także zagadnieniem przełamywania kryzysu i tworzenia się we wczesnym średniowieczu zarysów cywilizacji chrześcijańskiej w jej łacińskiej i bizantyńskiej odmianie. Ukazuje również znaczenie społeczeństw Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej w tworzeniu się nowej cywilizacji.