Kup książkę

Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim

wobec Żydów w latach 1855-1915

ISBN: 83-229-2195-0
Liczba stron: 372
Rok wydania: 2002
Wydania: 2 (2013 - drugie wydanie)

Krzysztof Lewalski

dr hab. profesor Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się szeroko rozumiane kwestie wyznaniowe na ziemiach polskich w XIX i XX w. W szczególności stosunek Kościołów chrześcijańskich do kwestii żydowskiej, relacje państwo-Kościół, dzieje Kościoła rzymskokatolickiego w Królestwie Polskim i w Rosji oraz zagadnienia dotyczące życia codziennego duchowieństwa.
Publikował artykuły i recenzje min. na łamach „Przeglądu Historycznego” „Studiów Historycznych” oraz „Kwartalnika Historycznego”. Z ostatnich publikacji można wymienić: Kościół rzymskokatolicki a władze carskie w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, Gdańsk 2008; „Dixit laicus clero: nunquam tibi amicus ero”, czyli o relacjach świata duchownych (rzymskokatolickich) ze światem świeckich na przełomie XIX i XX wieku, w: Duchowieństwo i laicy, red. A Wałkówski, Warszawa 2010; Mariawityzm - „jedyna polska herezja poparta przez carat”?, w: Narrata defontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, Lublin 2010 oraz opracowanie wspomnień ks. I. Charszewskiego, 1000 mil w przelocie przez Europę. Zdjęcia migawkowe, Gdańsk 2011.

Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim wobec Żydów w latach 1855-1915 to pierwsza w historiografii polskiej próba przedstawienia stosunku Kościołów chrześcijańskich (katolickiego, ewangelickiego i prawosławnego) w Królestwie Polskim wobec Żydów na przełomie XIX i XX wieku. Dzięki szerokiej kwerendzie źródłowej przedstawiono wiele nowych faktów. Praca stanowi ważny krok do zrozumienia relacji chrześcijańsko-żydowskich, jak również stosunków polsko-żydowskich.

Drugie wydanie książki ukazało się w 2013 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.