Między Królem Duchem a mieszczaninem

Obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX w. (1890-1914)

ISBN: 83-85220-51-8
Liczba stron: 492
Rok wydania: 1995
Wydania: 1 (Leopoldnium) - nakład wyczerpany

Magdalena Micińska

Jest pracownikiem naukowym Instytutu Historii PAN w Warszawie. Zajmuje się problemami zbiorowej pamięci historycznej w XIX wieku oraz rola tradycji i mitów historycznych w kształtowaniu się świadomości narodowej Polaków. Jest autorka kilku artykułów na temat kultu bohaterów oraz wzorów osobowych konstruowanych na ziemiach polskich w ciągu XIX i XX wieku.

Książka poświęcona jest jednemu z tych kluczowych zagadnień, których poznanie umożliwia zrozumienie zbiorowej świadomości narodowej. Autorka odwołując się do niezwykle bogatego i różnorodnego materiału źródłowego - składają się nań powstałe w okresie modernizmu teksty literackie, naukowe, publicystyczne, popularnonaukowe, a nawet ikonografia - tworzy typologie kreowanych tam herosów.

Wszechstronne zbadanie zjawiska pozwala na rekonstrukcje funkcjonującej w świadomości Polaków na przełomie XIX i XX w. definicji bohatera narodowego. Autorka omawia także wpływ filozofii zachodnioeuropejskiej, zwłaszcza Thomasa Carlyle`a i Friedricha Nietzschego na polski wizerunek herosa oraz porównuje go z obrazami kreowanymi przez inne nacje europejskie.