Sztuka a prawda

Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem

ISBN: 83-229-2199-3
Liczba stron: 202
Rok wydania: 2002
Wydania: 2 (2013 - drugie wydanie)

Zbigniew Nerczuk

Jest autorem dwu monografii „Sztuka a prawda. Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem” oraz „Miarą jest każdy z nas. Projekt zwolenników zmienności rzeczy w platońskim «Teajtecie» na tle myśli sofistycznej”, tłumaczem traktatów Sekstusa Empiryka („Przeciw uczonym” oraz „Przeciw fizykom. Przeciw etykom”), a także dzieł św. Tomasza z Akwinu, Pico della Mirandoli i H.-G. Gadamera. W swych pracach zmierza do rekonstrukcji historycznego i literackiego wymiaru dyskusji filozoficznych, opartej na analizie strukturalnej i językowej tekstu.

Prezentowana praca podejmuje rozważania na temat filozoficznych podstaw dyskusji toczącej się pomiędzy Platonem a Gorgiaszem. Relacja między Platonem a Gorgiaszem jest hez wątpienia problemem fascynującym. Retor z Leontinoi, jego uczniowie czy poglądy, pojawiają się wielokrotnie w platońskich dziełach, od Gorgiasza po późnego Sofistę. W dodatku problem relacji pomiędzy dwoma myślicielami staje się tym ciekawszy, że w pismach Platona dyskusja z Gorgiaszem nie sprowadza się do prostej krytyki, ale niejednokrotnie myśl platońska kontynuuje i przetwarza wątki pojawiające się u Gorgiasza. Przedstawienie fundamentalnych założeń obu przeciwstawnych koncepcji sztuki - sofistycznej (Gorgiasza) i platońskiej - może więc być pomocne w zrozumieniu głównych problemów i polemiki zawartej w dialogu, mianowicie: jaka jest i jaka powinna bvć retoryka. Ponadto szczegółowe, omówienie wątku relacji zachodzącej między sztuką a prawdą w koncepcji Gorgiasza i Platona może dać podstawę do wyciągnięcia wniosków dotyczących istotnych różnic pomiędzy tymi dwiema koncepcjami filozoficznymi.

Drugie wydanie książki ukazało się w 2013 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.