Ktoś i Nikt

Wprowadzenie do lektury Heideggera

ISBN: 832292299X
Liczba stron: 279
Rok wydania: 2002
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego) - nakład wyczerpany

Wawrzyniec Rymkiewicz

(ur. 1971) jest absolwentem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie się doktoryzował i pracuje obecnie jako adiunkt. Stypendysta GFPS na Uniwersytecie Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim, w roku 1998 był także stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest jednym z tłumaczy książki Martina Heideggera Nietzsche, t. 1 (1998), t. 2 (1999).
Powyższa praca stawia sobie dwa cele: przede wszystkim jest próbą przekładu podstawowych idei Sein und Zeit Martina Heideggera na język polski. Autor poszukuje językowych ekwiwalentów Heideggerowskich opisów w polszczyźnie (w jaki sposób opisać egzystencję za pomocą polskiej idiomatyki?). Rekonstrukcja Heideggerowskiego opisu jest jednak tylko środkiem dla realizacji podstawowego celu tej książki: reinterpretacji Bycia i czasu w duchu post-strukturalistycznej filozofii refleksji. Dlatego metodę fenomenologiczną autor uzupełnia o środki analizy strukturalnej.

W pierwszej części książki autor przedstawia refleksyjną strukturę Seinsfrage, w drugiej części została zaprezentowana Heideggerowska analiza codziennego bycia-w-świecie: dlaczego według Heideggera człowiek jest pierwotnie obecny (anwesend) tak jak obecne są możliwości? jakie są sposoby obecności bytu i struktury tej obecności: Dasein, Zuhandenheit, Vorhandenheit? W trzeciej część książki Autor przedstawia kolejny zwrot (Kehre) Heideggerowskiej analizy. Ostatnia część poświęcona jest natomiast problemowi różnicy pomiędzy tym, co własne a tym, co obce w Sein und Zeit.