Struktura rodowa w społecznościach pradziejowych

ISBN: 83-85220-59-3
Liczba stron: 270
Rok wydania: 1996
Wydania:

Teresa Rysiewska

Ukończyła studia w Katedrze Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego.Pracuje w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, gdzie doktoryzowała się w 1984r., jej promotorem był prof.dr hab.Stanisław Tabaczyński. Od wielu lat autorka prowadzi badania nad strukturą rodową społecznosci i wczesnośredniowiecznych z Polski, rozpatrując archeologiczne i antropologiczne odwzorowania elementów tej struktury na cmentarzyskach.

Książka jest próbą wykazania, że struktura rodowa społeczności pradziejowych znalazła odzwierciedlenie na cmentarzyskach, ponieważ przynależność do rodu była manifestowana. Założono, że oznaką podkreślenia przynależności do grupy krewniaczej tego szczebla był odmienny sposób chowania zmarłych. Najwyraźniej można to dostrzec wówczas, gdy grupa chowająca swych członków na wspólnym cmentarzu kultywowała odmienne tradycje w sposobie grzebania zmarłych niż inne grupy, z których pochodzili zmarli współmałżonkowie.