Antropologia filozoficzna Edwarda Abramowskiego

ISBN: 978-83-229-3130-1
Liczba stron: 300
Rok wydania: 2010
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

Anna Dziedzic

adiunkt na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Historii Filozofii Polskiej). Publikowała m.in. w „Etyce", „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim", „Kronosie", „Roczniku Historii Filozofii Polskiej".

Książka jest próbą całościowego ujęcia filozofii człowieka, wyłaniającej się z szeroko zakrojonych poszukiwań Abramowskiego. Autorka sytuuje je na tle przełomu XIX i XX wieku - czasów popularności idei psychiki nieświadomej, wiary w dziedziczenie cech nabytych, nowych koncepcji estetycznych i religijnych, sporu o paralelizm psychofizyczny.
Rozległe zainteresowania Edwarda Abramowskiego (1868-1918), obejmujące poza filozofią psychologię, socjologię, biologię i praktyczne kwestie organizacji życia społecznego, podporządkowane były idei przemiany ludzkości. Socjalistyczno-anarchistyczna utopia wspierana była koncepcją człowieka jako silnej indywidualności, wchodzącej w dobrowolne, braterskie więzi z innymi. Jednocześnie obraz tego, czym jesteśmy, czym możemy być i co powinniśmy z siebie uczynić, kształtowany był tu w polemice z paradygmatem pozytywistycznym. Kładąc nacisk na aktywność podmiotu poznającego, uzupełniając marksistowski naturalizm filozofią praktyki, formułując własną teorię podświadomości, opisując miejsce człowieka w procesie ewolucji przyrodniczej, proponując ideał autokreacji indywidualnej oraz koncepcję nadczłowieka, Abramowski tworzył projekt samorealizacji jednostkowej i społecznej.