Kup książkę

Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej

Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu)

ISBN: 978-83-229-3150-9
Liczba stron: 332
Rok wydania: 2011
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

Radosław Zenderowski

prof. dr hab. (nauki humanistyczne), politolog i socjolog; kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie. W latach 2012-2019 dyrektor Instytutu Politologii UKSW, od 2019 roku dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW. Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich; Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej studium doktoranckiego w obszarze Współczesna historia Europy Środkowej, na Uniwersytecie Śląskim w Opawie (Republika Czeska); ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zajmuje się badawczo problematyką: stosunków międzynarodowych w Europie Środkowo-Wschodniej; relacji pomiędzy polityką a religią (zwłaszcza nacjonalizmem i etnicznością a religią); przemian funkcji i znaczeń granic i pograniczy w Europie Środkowej (w tym w odniesieniu do miast podzielonych granicami państwowymi); tożsamości środkowoeuropejskiej; przemian polityk etnicznych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Autor licznych studiów i artykułów publikowanych w polskich i zagranicznych periodykach naukowych. Wybrane monografie autorskie: Nad Tatrami błyska się... Słowacka tożsamość narodowa w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989-2004) (2007); Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu) (2011); Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Tomy I-III (2014, 2015, 2016 z J. Pieńkowskim); Etniczność i religia w Europie Środkowo-Wschodniej. Ujęcie statystyczne 1989-2019 (2020, z J. Pieńkowskim).

Przedmiotem analiz socjologicznych i politologicznych w niniejszej monografii są relacje między religią a tożsamością narodową i nacjonalizmem w Europie Środkowo-Wschodniej. Zwłaszcza w XIX i XX stuleciu dostrzegamy dwa niezwykle interesujące rodzaje zjawisk, bardzo silnie sprzężonych i wzajemnie się przenikających. Są nimi z jednej strony etnicyzacja (polityzacja) religii, z drugiej - sakralizacja (deifikacja) etnosu/narodu (lub władzy) i uznanie określonej grupy etnicznej za uprzywilejowaną z racji swej "świętości" lub szczególności (motyw narodu wybranego). Innymi słowy, elementy etniczności i religijności ulegają nieuchronnie przemieszaniu, wskutek czego etniczność nabiera cech sakralnych, a religia etnicznych. W dynamicznym procesie dyfuzji obu fenomenów poszczególne elementy, tworzące społeczną tożsamość, poruszają się przy tym po trudnej do ustalenia trajektorii, całkowicie nieraz zaskakującej nawet wytrawnych badaczy. Stosunek do religii jako tajemnicy spotkania z Bogiem, ale przede wszystkim do religii jako integralnej i nieodłącznej części tożsamości narodów naszego regionu Europy, pozwala, w przekonaniu autora, zrozumieć istotę różnic, podziałów i nieporozumień występujących między Wschodem i Zachodem Starego Kontynentu. W niniejszej monografii Czytelnik znajdzie odpowiedzi na takie pytania, jak: Dlaczego religia stanowi rdzeń wielu narodowych tożsamości? Czy religia odgrywa porównywalną rolę w wypadku narodów mono- i multikonfesyjnych? Czy religia może się stać fundamentem i tworzywem nowej tożsamości narodowej? Dlaczego tożsamość narodowa może być z powodzeniem budowana na zeświecczonej tradycji religijnej? Jaką rolę odgrywa religia w konfliktach etnicznych? Jakie relacje występują między toposem sakralnym a toposem etnicznym?