Ewolucje teorii

Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim

ISBN: 978-83-231-2719-2
Liczba stron: 408
Rok wydania: 2012
Wydania: 1

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz

(ur. 1978) - adiunkt w Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich PAN, absolwentka Instytutu Anglistyki oraz Instytutu Literatury Polskiej w systemie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Prezes Fundacji „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych". Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Publikowała m.in. w „Tekstach Drugich", „Pamiętniku Literackim", „Przestrzeniach Teorii" oraz monografiach zbiorowych. Tłumaczyła pisma Olgi Freudenberg, Michaiła Bachtina, Pawła Miedwiediewa, Iwana Kanajewa i bachtinologów. Zajmuje się historią doktryn literaturoznawczych, związkami teorii literatury i nauk biologicznych, modernizmem polskim, rosyjskim i angloamerykańskim oraz historią twórczości translatorskiej i myśli przekładoznawczej.

Książka jest poświęcona archeologii nowoczesnej teorii literatury w kontekście historii intelektualnej wschodnioeuropejskiego modernizmu. Z zawrotnej mnogości konceptów, doktryn, idei i eksperymentów wyłaniają się kontury systemowej całości, w której myślenie naukowe współistnieje z mitologicznym, wiedza łączy się z wiarą, przyroda z duchem, życie z twórczością, ideologiczna jednojęzyczność konkuruje z różnojęzycznością. Lokalne zagęszczenia detali tworzą „analityczną" (w Fiłonowowskim rozumieniu tego terminu) panoramę rosyjskiego biologizmu literaturoznawczego. W utopistycznej aurze rosyjskiego modernizmu pierwszego trzydziestolecia XX wieku korelacja biologii i nauki o literaturze daje hybrydy tej miary, co paleogenologia i paleosemantyka, wersologiczny morganizm i dramatologia inspirowana Mendlowską teorią dziedziczenia cech, nomogeneza folkloru i filembriogeneza tropów, morfologia gatunków i literacki mutacjonizm. Ciasny splot języków teorii literatury i nowoczesnej biologii teoretycznej uniemożliwia odseparowanie Naturwissenschaften i Kulturwissenschaften, w sposób, który głoszą badeńscy neokantyści. Rekonstrukcja koncepcji ukształtowanych pod naporem antydarwinizmu i witalistycznych nurtów europejskiej filozofii pozwala istotnie zmodyfikować dotychczasowy obraz genealogii, właściwości oraz pozycji środkowo- i wschodnioeuropejskiego strukturalizmu w historii literaturoznawstwa, a także zrewidować metodologiczno-epistemologiczne podstawy tej ekspansywnej formacji teoretycznej.