O pojęciu dowodu w matematyce

ISBN: 978-83-231-2827-4
Liczba stron: 250
Rok wydania: 2012
Wydania: 1 (2012)

Krzysztof Wójtowicz

(ur. 1967), profesor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Ukończył studia matematyczne na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz studia doktoranckie w Instytucie Filozofii UW, gdzie uzyskał stopień doktora (1998) oraz doktora habilitowanego (2004). W roku 1997 był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W roku 2005 uzyskał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną. Zajmuje się filozofią matematyki, jego dorobek naukowy obejmuje trzy pozycje książkowe oraz około 80 artykułów.

Książka jest poświęcona analizie statusu dowodów matematycznych. Na proces dowodzenia w matematyce można patrzeć jako na pewnego typu argumentację, która jest ujęta w precyzyjnie skodyfikowane reguły. Jednak standardy dowodowe ewoluują, nieuchronnie pojawiają się też w nich elementy uznaniowe – przyjęcie pewnych reguł jako powszechnie akceptowanych odbywa się bowiem na etapie preteoretycznym. Co więcej, dowody matematyczne znane z praktyki odległe są od wersji sformalizowanej. Ta rozbieżność prowadzi do ciekawych problemów filozoficznych. W książce analizowane są: (1) problem relacji między realnymi, znanymi z praktyki dowodami matematycznymi a dowodami traktowanymi jako formalne ciągi symboli (będącymi przedmiotem zainteresowania teorii dowodu), (2) problem rozumienia w matematyce i zagadnienie eksplanacyjnej roli dowodów matematycznych, (3) kwestia empirycznych elementów w dowodach matematycznych i empirycznego zapośredniczenia wiedzy matematycznej.

VI Targi Academia 2012 - wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką i Naukową (Warszawa 2012 r.)