Historia sceptycyzmu. W poszukiwaniu spójności

ISBN: 978-83-231-2949-3
Liczba stron: 424
Rok wydania: 2014
Wydania: 1

Renata Ziemińska

(ur. 1965 w Zamościu), Profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zakładu Epistemologii, członek Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Jest absolwentką Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uzyskała również stopień doktora (1996) i doktora habilitowanego w zakresie filozofii (2003). Jest założycielką i redaktor naczelną czasopisma filozoficznego „Analiza i Egzystencja”. W 1994 roku była stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a na przełomie lat 1997 i 1998 odbyła półroczny staż na Uniwersytecie w Oksfordzie (post-doctoral visiting scholar w Oriel College i Sub-Faculty of Philosophy). Opublikowała książki: Epistemologia Rodericka M. Chisholma (1998) i Eksternalizm we współczesnej epistemologii (2002), przetłumaczyła na język polski podręcznik Rodericka M. Chisholma Teoria poznania (1994), opublikowała wiele artykułów (w języku polskim i angielskim) na temat wiedzy, prawdy, samoświadomości i sceptycyzmu. Jest członkiem m.in. Society for Skeptical Studies oraz International Society for the Study of Skepticism.

Książka jest pierwszą całościową rekonstrukcją dziejów sceptycyzmu (od starożytności po współczesność). Należy zarówno do historii filozofii, jak i epistemologii. Z jednej strony przedstawia rozwój sceptycyzmu, z drugiej wskazuje na jego niespójność. Analiza stanowisk sceptyckich przy wykorzystaniu narzędzi pojęciowych współczesnej epistemologii, zwłaszcza teorii gier językowych Ludwiga Wittgensteina i teorii aktów mowy Johna Searle’a, sugeruje, że niespójność ta ma charakter pragmatyczny. Nie jest to sprzeczność logiczna, lecz sprzeczność pomiędzy treścią głoszonych tez a milczącymi założeniami aktu ich stwierdzenia. Wprawdzie sceptycyzmu nie można uznać za prawdziwy bez popadnięcia w niespójność, jednak odgrywa on pozytywną rolę w rozwoju wiedzy, demaskując jej rozmaite ograniczenia i inspirując do ich przekraczania.

2013 r. - Zachodniopomorski Nobel w dziedzinie nauk humanistycznych (Szczecin)