Kup książkę

Nieszczęsny dar życia

Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej

ISBN: 978-83-229-2982-7
Liczba stron: 384
Rok wydania: 2009
Wydania: 1 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

Weronika Chańska

Urodzona w roku 1976 w Warszawie. Absolwentka Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 r. uzyskała tytuł magistra filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzowała się na tym samym wydziale w 2007 r. na podstawie rozprawy. Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureatka m.in. stypendium krajowego dla młodych naukowców Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministra Edukacji Narodowej oraz stypendiów przyznanych przez Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education, Svenska Institutet, a także Union Graduate College Mount Sinai School of Medicine. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, działająca w organizacjach pozarządowych na rzecz praw człowieka.

Celem książki jest prześledzenie, jak pojęcie "jakość życia" funkcjonuje we współczesnej medycynie. Autorka stara się pokazać, w jaki sposób kategoria ta torowała sobie drogę w myśli bioetycznej – w jakich okolicznościach weszła do kanonu pojęć tej dyscypliny oraz jakie wartości i założenia filozoficzne legły u jej podstaw. Bada miejsce oraz funkcję tego pojęcia w medycynie, zastanawia się, czy stwierdzenie niskiej jakości życia pacjenta może stać się podstawą powzięcia takiej lub innej decyzji, podejmuje też próbę określenia, kiedy i w jakich warunkach decyzje takie są moralnie uzasadnione. Autorka dużo uwagi poświęca społecznym i obyczajowym przemianom, jakie spowodowały pojawienie się pojęcia jakości życia w bioetyce i medycynie współczesnej. Szczegółowo omawia najważniejsze odkrycia nauk medycznych, wpływ, jaki miały one na ludzkie życie, oraz sposób, w jaki przyczyniły się do redefinicji pojęcia zdrowia i celów opieki zdrowotnej. Prezentowana książka jest interdyscyplinarna – łączy refleksję z dziedziny etyki, filozofii oraz prawa. Chociaż ma raczej charakter teoretyczny, w części inspirowana jest osobistymi doświadczeniami autorki i jej wiedzą wyniesioną z pracy w hospicjum.

Książka wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.