Praktyki flirtu i podrywu

Studium z mikrosocjologii emocji

ISBN: 978-83-231-4089-4
Liczba stron: 498
Rok wydania: 2019
Wydania: 1

Katarzyna Kalinowska

(ur. 1984), badaczka społeczna, doktor nauk społecznych, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiowała socjologię i antropologię współczesności. Zajmuje się m.in. metodologią badań jakościowych, socjologią emocji i miłości, problematyką stylów życia oraz antropologią młodzieży. Interesuje się szczególnie teoriami społecznymi i filozoficznymi, które mają potencjał opisywania rzeczywistości afektywnej. Obecnie prowadzi badania nad doświadczaniem bezsensu i braku sensu w relacjach intymnych i zawodowych. Współpracuje z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów diagnostycznych oraz ewaluacyjnych, głównie z zakresu edukacji kulturalnej i pedagogiki teatru. Publikowała m.in. w „Kulturze i Społeczeństwie”, „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Socjologii Jakościowej”, „Societas/Communitas” oraz w monografiach zbiorowych.

Książka stanowi eksploracyjne studium emocji miłosnych w praktykach flirtów i podrywów. Zawarte w niej analizy są rezultatem wieloletnich badań terenowych prowadzonych w sanatoriach, w środowisku kuracjuszy oraz podczas imprez klubowych, w gronie młodych ludzi bawiących się w klubach. Efektem przeprowadzonych badań jest rozpoznanie zjawisk afektywnych w bezpośrednich interakcjach damsko-męskich o podłożu romantycznym i erotycznym, przebiegających w kontekstach towarzyskich. Książka łączy etnograficzną rekonstrukcję działań emocjonalnych w praktykach miłosnych z teoretcznymi rozważaniami związanymi z rozwojem studiów nad przebiegiem interakcji, fenomenologią emocji oraz mikrospołecznym wymiarem życia uczuciowego. Prezentowana praca zawiera także obszerne omówienie podjętych praktyk badawczych, które składają się na projekt metodologii wrażliwej na afekt.
Flirty i podrywy to sfera rozpięta między przestrzeniami jednostkowymi i podmiotowymi a światem społecznym i symbolicznym; między wymiarami cielesnym i zmysłowym oraz refleksyjnym i ideowym. Emocje miłosne, które rodzą się na imprezach klubowych i podczas turnusów sanatoryjnych, są umocowane zarówno w myśleniu o subiektywnych celach i wartościach, w kulturowo zaaranżowanych sytuacjach zabaw intymno-towarzyskich, jak i w pozaaksjologicznych, niemyślanych praktykach cielesnego odczuwania. Są raz podległe, a innym razem niepodlegające konwencjom społecznym i myślącemu podmiotowi. Czasami natomiast pozostają – jak się zdaje – poza władzą obydwu czynników i kierują się pozaświadomymi, pozadyskursywnymi intencjami ciała.

 

2020.08-nagroda im. Stanisława Ossowskiego przyznaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne
2020.05 - wyróżnienie w konkursie im. Anselma Straussa organizowanym przez Sekcję Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.