Kierunek Zachód, przystanek emigracja

Adaptacja polskich emigrantów w Austrii, Szwecji i Włoszech od lat ‘80. XX w. do współczesności

ISBN: 978-83-231-4145-7
Liczba stron: 466
Rok wydania: 2019
Wydania: 1

Magdalena Wnuk

(ur. 1987 r.) ukończyła etnologię na Uniwersytecie Warszawskim i studia podyplomowe ze statystyki w Kolegium Studiów Społecznych Instytutów PAN. W 2018 r. obroniła doktorat w Instytucie Historii PAN. Interesuje się problematyką narodowościową, procesami konstruowania tożsamości, integracją europejską oraz relacją państwo–społeczeństwo. W swoich projektach badawczych stara się łączyć różne perspektywy i metody, korzystając z dorobku takich dziedzin jak etnografia, historia, socjologia czy politologia. Od 2013 r. jako autorka serwisu MamPrawoWiedziec.pl publikuje artykuły na temat polityk publicznych, procesu legislacyjnego i działalności polskich elit politycznych. Uczestniczka projektów badawczych w organizacjach pozarządowych i instytucjach kultury, ostatnio w Archiwum Emigranta w gdyńskim Muzeum Emigracji. Stypendystka Republiki Austrii (2014) oraz German Marshall Fund of the United States (2018).

W ostatniej dekadzie PRL z Polski wyjechało na stałe ok. 1,3 mln Polek i Polaków. Wśród migrujących byli azylanci stanu wojennego, uchodźcy solidarnościowi, migranci zawodowi o bardzo różnych stopniach wykształcenia i kwalifikacji. Książka opisuje perypetie, jakie napotykali, usiłując wyjechać z PRL i osiedlić się za granicą. Relacjonuje trudne doświadczenia związane z pierwszymi miesiącami i latami pobytu w obcym kraje oraz zdobywaniem pozycji zawodowej  i stabilności materialnej. Czytelnik towarzyszy bohaterom od lat 80. do współczesności.

Publikacja jest uzupełnieniem dotychczasowych badań nad emigracją ostatniej dekady PRL. Analizuje wpływ wydarzeń historycznych, takich jak upadek żelaznej kurtyny czy akcesja Polski do UE, na biografie i tożsamości emigrantów. Autorka poszukuje odpowiedzi na pytania, dotyczące strategii integracyjnych polskich imigrantów i ich poczucia przynależności do kultury polskiej i obcej. Główne źródło stanowią ustne relacje emigrantów, zebrane metodą wywiadu biograficznego i pogłębionego. Książka jest próbą zastosowania podejścia interdyscyplinarnego, ponieważ łączy antropologiczne badania terenowe i pytania badawcze z elementami warsztatu historyka – krytyczną analizą źródeł zastanych.