Muzyczność dzieła literackiego

ISBN: 978-83-231-2826-7
Liczba stron: 269
Rok wydania: 2000
Wydania: 3 (wyd. 2 - 2002 r., wyd. 3 - 2012)

Andrzej Hejmej

Autor książek „Muzyczność dzieła literackiego” (Wrocław 2001, wyd. II: Wrocław 2002) oraz „Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej” (Kraków 2008), redaktor tomu „Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych” (Kraków 2002), współredaktor tomów „Intersemiotyczność: Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). Studia” (Kraków 2004) oraz „Dysonanse. Twórczość Stefana Kisielewskiego (1911–1991)” (Kraków 2011). Studia i rozprawy publikował m.in. w „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Przestrzeniach Teorii”. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Jest to książka o przejawach muzyczności dzieła literackiego, wyrastająca z tradycji polskich badań teoretycznoliterackich nad związkami literatury z muzyką i jednocześnie z tradycji zachodnioeuropejskich studiów z zakresu tzw. komparatystyki interdyscyplinarnej.
Z perspektywy teoretycznoliterackiej zostaje nakreślona problematyka różnorodnych aspektów „muzyczności” — zarówno w samej literaturze (cecha tekstu literackiego), jak i we współczesnych badaniach humanistycznych (dyskurs interdyscyplinarny). Autor, proponując szczegółowe interpretacje m.in. tekstów Stanisława Barańczaka, Paula Celana, Philippea Sollersa, rozróżnia trzy podstawowe możliwości istnienia kontekstów muzyki w dziele literackim. Tenże szczególny wariant literackich nawiązań intertekstualnych, pogranicznych form intertekstualności (czy intermedialności), sprowadzą do trzech poziomów tekstowych. Po pierwsze, sfery brzmieniowej tekstu literackiego (kształtowanej świadomie w związku z muzyką), po drugie, tematyzowania muzyki (zwłaszcza prezentacji o charakterze deskryptywnym), po trzecie, muzycznej konstrukcyjności, tzn. konstrukcji utworu literackiego tworzonej na podstawie interpretacji schematu czy techniki muzycznej.
Książka - zawierająca obszerną bibliografię przedmiotową - adresowana jest przede wszystkim do badaczy literatury, w szczególności komparatystów oraz zwolenników badań pogranicza sztuk, może się okazać także interesująca i dla muzykologów.

Trzecie wydanie książki ukazało się nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012 r.