Formy ekspresji podmiotowości nowoczesnej

Tożsamość indywidualna i zbiorowa w poezji polskiej schyłku XVIII i początku XIX wieku

ISBN: 978-83-231-4692-6
Liczba stron: 452
Rok wydania: 2021
Wydania: 1

Patrycja Bąkowska

Absolwentka poznańskiej polonistyki oraz Interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie translatologii i komparatystyki literatur i języków słowiańskich na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się literaturą i kulturą oświecenia ze szczególnym uwzględnieniem dokonujących się w jego obrębie przemian antropologicznych, tożsamościowych i estetycznych. W badaniach naukowych stara się korzystać z metodologii oferowanych przez współczesną humanistykę. W 2019 roku obroniła doktorat poświęcony polskiej poezji końca XVIII i początku XIX wieku; praca otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Autorka artykułów w czasopismach (m.in. „Wiek Osiemnasty”, „Pamiętnik Literacki”, „Przestrzenie Teorii”) i tomach zbiorowych.

W powszechnej świadomości polska poezja ostatnich dekad XVIII i początku XIX wieku jest zjawiskiem nieciekawym i nieatrakcyjnym, najczęściej dyskutowanym z perspektywy nadchodzącego romantyzmu, na tle którego wypada zawsze niekorzystnie. Książka ta wyrasta z przekonania, że twórczość takich poetów, jak między innymi Franciszek Karpiński, Adam Jerzy Czartoryski, Józef Morelowski, Jan Paweł Woronicz, Hugo Kołłątaj czy Cyprian Godebski, przynosi wiele pytań dotyczących kwestii fundamentalnych, związanych z problematyką tożsamości zarówno w jej wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Specyfika tego okresu, zdeterminowanego zjawiskami ogólnoeuropejskimi, które sprzyjały krystalizowaniu się nowoczesności, oraz tendencjami typowymi dla rodzimego wariantu oświecenia sprawia, że literatura powstała w jego ramach jest wartym badawczej refleksji terenem śledzenia ścieżek wyłaniania się wczesnonowoczesnej podmiotowości z charakterystycznymi dla niej napięciami między samookreślaniem a autokreacją. Dlatego w książce szczególną uwagą objęto różnorodne mechanizmy uobecniania się „ja”, możliwe do uchwycenia w wybranych do analizy utworach. Stanowią one niezwykle ważne ogniwo w długotrwałym procesie przemian polskiej tożsamości, której swoistość trudno zrozumieć bez odwołania się do jej korzeni.