Autoteliczność - referencyjność - niewyrażalność

O nowoczesnej poezji polskiej (1918-1939)

ISBN: 83-229-2455-0
Liczba stron: 350
Rok wydania: 2004
Wydania: 2 (2014 - drugie wydanie)

Agnieszka Kluba

Autorka książki Autoteliczność - referencyjność - niewyrażalność. 0 nowoczesnej poezji polskiej (1918-1939) (wyd. 1 - 2004, wyd. 2 - 2014). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1998, 2002-2005), laureatka Konkursu im. Klemensa Szaniawskiego (2002), stypendystka Komisji Fulbrighta (2012-2013).

Składające się na tę książkę ujęcia postaw estetycznych siedmiu poetów (Bolesława Leśmiana, Jarosława Iwaszkiewicza, Tadeusza Peipera, Juliana Przybosia, Adama Ważyka, Władysława Sebyły i Józefa Czechowicza) są podporządkowane szerszej perspektywie. Autorka eksponuje uwikłanie utworu literackiego w nierozstrzygalne napięcie między „być” (autonomicznym dziełem sztuki, artefaktem) a „znaczyć” (przez odsyłanie do tak czy inaczej pojmowanej rzeczywistości) jako jeden z kluczowych wątków dyskursu estetycznego, rozwijanego w obrębie nowoczesnej autorefleksji literackiej. Z tego punktu widzenia konfrontacja postaw estetycznych siedmiu wybitnych poetów Dwudziestolecia Międzywojennego odsłania niejawny, podskórny i nierzadko dramatyczny dialog poetyckich racji, regulowany zarówno osobistymi wyborami twórców, jak i usytuowaniem polskiej poezji wobec doświadczeń literatury europejskiej.

Drugie wydanie książki ukazało się w 2014 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.