Recepcja idei gregoriańskich w Polsce

od początku XIII wieku

ISBN: 978-83-231-3633-0
Liczba stron: 416
Rok wydania: 2005
Wydania: 2 (2016 - drugie wydanie)

Krzysztof Skwierczyński

Rozprawę doktorską poświęconą reformie gregoriańskiej w Polsce (promotor: prof. dr hab. Roman Michałowski) obronił w roku 2004. Habilitacja w roku 2012 na podstawie książki Mury Sodomy. Piotra Damianiego Księga Gomory i walka z sodomią wśród kleru, Kraków 2011. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii społecznej średniowiecza, historii średniowiecznego Kościoła oraz seksualności wieków średnich, zajmuje się także wpływami chrześcijańskiego Zachodu na kulturę Polski wczesnopiastowskiej. Od 1997 r. sekretarz Redakcji „Przeglądu Historycznego”, od 2007 r. członek Redakcji tegoż kwartalnika, od 2013 zastępca redaktora naczelnego. Od roku 1999 członek redakcji „Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi” (Rzym).

Reforma gregoriańska była jednym z najważniejszych zjawisk nie tylko w dziejach Kościoła średniowiecznego, lecz także w historii Europy tego okresu. Często jest nazywana „rewolucją  gregoriańską”. Książka przedstawia długotrwały proces, jakim była recepcja najważniejszych nurtów reformy w państwie Piastów, a także drogi, którymi docierały do Polski postulaty walki z symonią, nikolaityzmem, zepsuciem moralnym kleru. Autor omówił te procesy na szerokim tle porównawczym, charakteryzując politykę Stolicy Apostolskiej w walce o libertas Ecclesiae.