Kup książkę

Pliki do pobrania:

Spór o granice poznania dzieła muzycznego

ISBN: 83-229-2400-3
Liczba stron: 283
Rok wydania: 2003
Wydania: 2 (2012 - drugie wydanie)

Maciej Gołąb

(ur. 1952) ukończył studia muzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1981 roku się doktoryzował, w 1990 habilitował, a w 1999 uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. Obecnie kieruje Katedrą Muzykologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w historii, teorii i estetyce muzyki XIX i XX wieku, chopinologii oraz metodologii badań muzykologicznych. Opublikował ponad 130 prac w Polsce i za granicą, w tym książki: Dodekafonia. Studia nad teorią i kompozycją pierwszej połowy XX wieku (1987), Chromatyka i tonalność w muzyce Chopina (1991, wyd. niem. 1995), Józef Koffler (1995, wyd. ang. 2004). Monografia Spór o granice poznania dzieła muzycznego ukazała się także w wersji anglojęzycznej (Peter Lang 2008). Do ostatnio wydanych jego książek należą: Józef Michał Chomiński. Biografia i rekonstrukcja metodologii (2008) oraz Muzyczna moderna w XX wieku. Między kontynuacją, nowością a zmianą fonosystemu (2011). Pod jego redakcją ukazały się Przemiany stylu Chopina (1993), Muzykologia we Wrocławiu. Ludzie – historia – perspektywy (2005) i Chopin w kulturze polskiej (2010). Jest redaktorem naukowym serii „Musicologica Wratislaviensia” (Wydawnictwo UWr) oraz „Eastern European Studies in Musicology” (Peter Lang).

Autor podejmuje w swej pracy próbę sformułowania ogólnego metasystemu analizy dzieła muzycznego i całościowego spojrzenia na problematykę teoriopoznawczą z nim związaną. Książka, traktując o związkach analizy dzieła muzycznego z historią, teorią i estetyką muzyczną, wskazuje na miejsce analizy we współczesnej muzykologii, przynosi też przegląd rękopiśmiennych, drukowanych i fonograficznych materiałów heurystycznych. Autor dokonuje systematyki obiektów badawczych w kontekście psychofizjologicznej teorii poznania, przeprowadza typologie pojęć, problemów i metod, zarówno analitycznych teorii normatywnych, jak deskryptywnych oraz naświetla złożone relacje między analizą dzieła a jego interpretacją. Adresatami książki są w zamyśle autora nie tylko muzykolodzy (autor celowo unika w swej pracy hermetycznej problematyki teoretyczno-muzycznej), ale także zainteresowani kwestiami poznawczymi i interdyscyplinarnymi teoretycy i filozofowie sztuki oraz antropolodzy kultury.

Drugie wydanie książki ukazało się w 2012 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Książka została także przetłumaczona na język angielski i wydana nakładem Peter Lang International Academic Publisher w roku 2008, w formie papierowej i w wersji e-book.